Vi är både glada och stolta över att i det dagliga arbetet kunna bidra till ett bättre samhälle och en bättre miljö. Vissa av Sverige nationella miljömål är såna som vi, med vår verksamhet, bidrar till att uppnå. Som ett av Sveriges ledande återvinningsföretag begränsar vi klimatpåverkan och bidrar till ett bättre samhälle genom att producera högkvalitativa råvaror av återvunnet avfall. När vi sammanfattar vårt verksamhetsår sett ur ett miljöperspektiv, har vi alltid genererat en klimatnytta – vilket är positivt för miljön.

Vi bidrar till de nationella miljömålen.

Hållbarhet innefattar många olika saker. För oss handlar det inte bara om återvinning. Vi tänker och agerar bredare än så. För att driva ett hållbart företag krävs en hög etisk nivå och en verksamhet som följer gällande normer, lagar och förordningar. Utöver detta har vi, som medlem i branschorganisationen Återvinningsindustrierna, organisationens uppförandekod som rättesnöre.

Förutom att återvinna förhindrar vi också att farligt avfall hamnar fel eller hanteras på ett sätt som inte är säkert. Exempelvis hanteras nästan alla Sveriges lysrör och andra ljuskällor av oss. Genom att ta om hand kvicksilver och andra miljöfarliga material från ljuskällorna på ett miljösäkert sätt bidrar vi till en giftfri miljö och en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Dessutom ser vi till att varken människor eller natur kommer till skada.


Samarbetet med Universeum ökar miljömedvetenheten.

Vårt samarbete med Universeum innefattar många delar av våra olika kundsegment, till exempel kontor, verkstad, labb, restaurang, evenemang, soprum och lastkaj. Dessutom involverar samarbetet många av de verktyg vi använder när vi jobbar med hållbarhet. Vi utbildar personalen i hur man minimerar mängden avfall, är med och formger kreativa avfallsbehållare och anordnar en tekniktävling för fjärdeklassare som går ut på att designa framtidens smarta sopstation. Vi arbetar även med konkreta frågor, till exempel hur man kan göra återvinningen trevligare med ett fräscht soprum. Dessutom motiverar och utbildar vi städpersonalen när det gäller hur man sorterar på rätt sätt.

 

En Lärande Organisation.

Vikten av att lära av varandra och att framgång skapas av engagerade och kunniga medarbetare är en viktig del i vår företagskultur. Människor med förmågan att sätta sig in i kundernas olika behov och föreslå kloka lösningar – ibland unika och helt nydanande för branschen. Det är så våra tjänster blir ännu bättre.
Vi arbetar systematiskt med att skapa säkra arbetsplatser och erbjuda möjligheter att utvecklas på jobbet. År 2000 sjösattes projektet En Lärande Organisation – ELO. Projektet är pågående och syftar till att öka kompetensen och kunskapen om verksamheterna. Kompetensutvecklingsprogram startas regelbundet för utvalda medarbetare. De sträcker sig över perioder på två–tre år och innehåller allt från materialstudier till besök på anläggningar. Deltagarna blir nyckelpersoner, så kallade Eloiter, som sprider kunskap och bygger nätverk inom koncernen.

 


Vi hjälper barn till utbildning och en trygg uppväxt.

Little Lambs Educational Trust bildades 2001 i Chennai, Indien. Genom insamlingar i olika former, till exempel vår egen honungsförsäljning, bidrar vi på Veolia Recycling Solutions till att mer än 160 barn kan gå i skola dagligen. Något de annars inte skulle haft råd med. År 2010 startades Little Lambs Home 2010 – ett hem för fattiga barn som är i behov av att komma bort från gatan eller en destruktiv hemmiljö. Skolans mål är att hjälpa barnen tills de kan stå på egna ben. Detta innebär att vi även är med och betalar avgifter och kostnader för barnens gymnasie- och högskoleutbildning.