Vi tror att lönsam återvinning är det bästa sättet att hushålla med naturens resurser. Det innebär att de miljövinster vi når tillsammans med våra kunder dessutom ska vara en bra affär för alla parter.

Nationella och globala miljömål

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att uppnå Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål och de sjutton globala målen för hållbar utveckling. De nationella målen beskriver hur miljön i Sverige ska vara – från frisk luft och en giftfri miljö till myllrande våtmarker och ett rikt växt- och djurliv. Målen styr Sveriges miljöarbete och visar vägen för hur de stora miljöproblemen ska lösas fram till år 2020. På Veolia Recycling Solutions arbetar vi för att bidra till målet “En giftfri miljö” genom att minimera farliga ämnen i återvunna material och på så sätt minska de negativa effekterna av avfall. De globala målen har FN tagit fram och de ska fram till år 2030 leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling.

Vår klimatnytta

Vi arbetar medvetet med miljö- och kvalitetsfrågor och är sedan maj 2000 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Vår Miljö- och Kvalitetspolicy beskriver verksamhetens inriktning. Exempelvis strävar vi efter att öka vår klimatnytta genom att ta hand om så många typer av avfall som möjligt hos våra kunder. Vi minskar vår klimatpåverkan genom att öka användningen av förnybar energi och samtidigt minska energiförbrukningen när vi arbetar, till exempel genom att minska mängden transporter och göra vår hantering av avfallet med effektiv. Genom att aktivt minska våra utsläpp av växthusgaser bidrar vi till att uppnå det nationella miljömålet “Begränsad klimatpåverkan”. Under verksamhetsåret 2015–2016 genererade vi tillsammans med våra kunder klimatnytta med återvinningen av papper, wellpapp, plast, skrot och metaller på cirka 550 000 ton CO2-ekvivalenter. Detta motsvarar cirka 320 flygningar enkel väg mellan Sverige och Australien. 

Vår code of conduct och andra åtaganden

Vi är medlemmar i Återvinningsindustrierna, en branschorganisation för återvinningsföretag med målet att skapa en långsiktig hållbar återvinning. Återvinningsindustriernas medlemmar har antagit en Uppförandekod som innebär att vi ska arbeta aktivt och kontinuerligt med etiska frågor. Koden ställer förutom miljökrav också krav på att vi som medlemmar agerar så att branschens anseende inte skadas och att våra produkter och tjänster inte bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. Som medlemmar i Återvinningsindustrierna följer vi också Sveriges Byggindustriers Resurs- och avfallsriktlinjer. Syftet med riktlinjerna är att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivbranschen. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin. De ska också möta samhällets övriga förväntningar på branschens material- och avfallshantering. Mer information om riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning finns här.

Läs om våra tillstånd och certifikat här.