Vi är en stor aktör inom trädbränsle i Sverige och vi köper, producerar och säljer alla typer av material inom detta område. Så vare sig du vill köpa biobränsle eller tjäna pengar på returträ, träflis, GROT, ved eller sågverksbiprodukter, kan vi hjälpa dig.

Vi tror på långa och nära samarbeten med våra kunder och leverantörer. Tillsammans med dig ser vi över vad som går att göra med just ditt material eller din produkt. Genom långsiktiga planer ser vi till att detta också blir verklighet.

Sälj trädbränsle eller returträ

Oavsett var i Sverige du befinner dig hjälper vi dig att ta hand om både trädbränsle och returträ. Våra volymer, vår erfarenhet, vårt stora kontaktnät och våra långvariga relationer gör att vi kan sälja ditt material till rätt pris.

De trädbränsleprodukter vi gärna köper av dig är skogsflis/GROT, trädelsflis, ved, stubbflis och sågverksbiprodukter.

Returträ i form av lastpallar, virke och uttjänt emballage i trä är andra material vi gärna köper av dig eller din verksamhet. 

Köp biobränsle

Tack vare vår erfarenhet inom bränslen vet vi vad olika värmeverk tar emot för material och vilken kvalitet materialet behöver ha. Men träd- och biobränsle är inte bara en energikälla. Det är också en intressant råvara för tillverkningsindustrin med användningsområden som sträcker sig från pellets till jordförbättringsprodukter.

Oavsett vilka era behov är kan vi med vår kunskap och erfarenhet försörja er med bränsle eller träråvara på era villkor. Ni får en egen kontaktperson och supporten är aldrig längre än ett telefonsamtal eller ett klick bort.

De produkter vi erbjuder

Vi har lång erfarenhet av att köpa, producera och sälja biobränsle. De produkter vi baserar vårt bränsle på är returträ, skogsflis/GROT, trädelsflis, ved, stubbflis och sågverksbiprodukter. 

Returträ
Returträ utgörs främst av uttjänt emballage, lastpallar och virke från industrin. Det finns i flera olika kvalitetsklasser, som mixas efter önskemål. Bränslet är torrt med 15 till 35 procents fukthalt, och dess egenskaper liknar en mer traditionell bränslekross. 

Skogsflis/GROT
Skogsflis är ett samlingsnamn för grotflis och träddelsflis. Råvaran består av grenar och toppar som lämnats kvar vid slutavverkning av timmer och massaved. Det är alltså en biprodukt vid slutavverkning och därmed ett nytt sortiment som ökar lönsamheten hos dig som skogsägare. Riset bör barra av på hygge innan man skotar ihop det så att näringsämnena lämnas kvar. När riset är avbarrat/avlövat så skotas det ihop i vältor och täcks med papp för att torrhalten ska bevaras. Produktionen sker med flishuggar i terrängen eller vid upplag. Vid tillredningen anpassas torrhalten till mellan 45 och 55 procent.

Trädelsflis
Trädelsflis kommer från försenade röjningar, hagmarksrensning, rensning av åkermarker eller röjning av vägkanter. Den flisade produkten blir mer lik stamvedsflis än GROT-flis. För att uppnå bästa kvalitet bör man låta materialet torka och barra av innan man kör ihop det i vältor. Därefter flisar man med flismaskinen i vältan. Skotning sker huvudsakligen maj till september och flisning september till maj. Oftast körs trädelsflisen färdigbearbetad med containerbil till dig som kund.

Ved
Bränsleved är rundvirke som oftast saknar industriell användning, till exempel nedklassat sågtimmer och massaved. Både barr- och lövved kan bli bränsleved. Veden lagras på trädbränsleterminaler, där den senare flisas upp till stamvedsflis.

Stubbflis
Stubbflis framställs av krossade stubbar. Stubbarna bryts upp med grävmaskin som sedan sönderdelar stubbarna med ett monterat aggregat. Vid sönderdelningen faller eventuell sten och jord av. Stubbflisen ger en något högre askhalt än vad skogsflisen gör när det eldas. För att uppnå bästa kvalitet bör man låta materialet torka i vältor efter skotningen. Oftast körs stubbflisen färdigbearbetad med containerbil till dig som kund.

Sågverksbioprodukter
Vi köper biprodukter från sågverk och andra träbearbetande industrier. Dessa varor används i värmeverk eller till vidareförädling. Exempel på varor är sågspån, bark, rotreducerflis, pinnflis, torrflis, kutterspån och cellulosaflis.


För mer information, hör av dig till:

 

Gunde Sandström
Inköp/Produktion, Värmland, Dalsland, Västra Dalarna 
gunde.sandstrom@veolia.com
070-325 95 73

 

Martin Frosch
Inköp/Produktion, Gästrikland, Hälsingland, Östra Dalarna, Uppland, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Närke, Norra Östergötland

martin.frosch@veolia.com
070-278 27 60 

 

Andreas Oscarsson
Områdeschef Biobränsle
andreas.oscarsson@veolia.com
070-852 86 20 


Magnus Johnsson
Produktionschef
magnus.jonsson@veolia.com
070-586 91 25

 

Peter Wilhelmsson
Affärsområdeschef
peter.wilhelmsson@veolia.com
070-652 86 42